Ballonvaarten Van Middenbeemster tot Berkhout.

Clement Ballonvaarten luchtballon Vaar-mee.Vloot Clement Ballonvaarten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloot Clement Ballonvaarten Vloot Clement Ballonvaarten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volg-vloot-03

Volgvloot Clement Ballonvaarten